TRẠM MÁY PHÁT ĐIỆN DIEZEL DỰ PHÒNG – CÔNG TY THAN HÀ LẦM
Dự án: Khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm
Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị trạm phát điện Diezel dự phòng
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin
Trị giá gói thầu: 89.679.566.915 VND
Thực hiện năm 2015

Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상