TRẠM BIẾN ÁP 35/6KV – CÔNG TY THAN QUANG HANH
Dự án: Đầu tư khai thác xuống sâu dưới mức -50 mỏ Than Ngã Hai
Gói thầu: Thi công cải tạo, cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm biến áp 35/6kV - 2x7.500
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Than Quang Hanh
Trị giá gói thầu: 22.223.166.989 VND
Thực hiện năm 2012 – 2013

Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상