TRẠM BIẾN ÁP 35/6KV – CÔNG TY THAN KHE CHÀM

Dự án: Đầu tư khai thác mỏ than Khe Chàm III 
Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho TBA 35/6kV – 2 x 10.000 KVA 
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Than Khe Chàm – Vinacomin 
Trị giá gói thầu: 21.298.000.000 VND
Thời gian thực hiện: 2013 – 2014 
Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상