TRẠM BIẾN ÁP 110 KV NHÀ MÁY LUYỆN ĐỒNG LÀO CAI – TỔNG CÔNG TY KHOẢNG SẢN TKV

Dự án: Mở rộng nâng công suất nhà máy luyện Lào Cai 
Gói thầu: Cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp trạm biến áp 110kV
Chủ đầu tư: Tổng công ty Khoảng sản TKV - CTCP
Giá trị gói thầu: 93.911.024.499 VND
Thời gian thực hiện: 2017 – 2018

Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상