HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ MITSUBISHI – CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Dự án: Nhà điều hành sản xuất - Công ty Tuyển than Cửa Ông
Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hoà không khí 
Chủ đầu tư: Công ty Tuyển than Cửa Ông
Trị giá gói thầu: 13.598.899.229 VND
Thực hiện năm 2011 – 2012Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상