DỰ ÁN CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ LÒ CHỢ 7-2 – CÔNG TY THAN HÀ LẦM
Dự án: Đầu tư khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm 
Gói thầu: Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị lò chợ cơ giới hóa đồng bộ lò chợ 7-2 vỉa 7
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin
Giá trị gói thầu: 462.938.300.000 VND
Thời gian thực hiện: 2016 - 2017

 

Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상